5c907b36d04f3

5c907b36d04f3 [END]

 

Guestcm7279 vs 10210393504873383

19-03-2019 12:16:38 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này