Thế cờ 5f64815790cf5

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5f64815790cf5

Cầm quân Đỏ thắng: 0

Cầm quân Xanh thắng: 6

Tổng lượt chơi: 71

Upload ngày: 18-09-2020

Level: 1