Thế cờ 6030e74e8aa06

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 6030e74e8aa06

Cầm quân Đỏ thắng: 7

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 29

Upload ngày: 20-02-2021

Level: 1