Thế cờ 6031ef587db70

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 6031ef587db70

Cầm quân Đỏ thắng: 9

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 65

Upload ngày: 21-02-2021

Level: 3