Thế cờ 62f61cabb9660

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 62f61cabb9660

Cầm quân Đỏ thắng: 0

Cầm quân Xanh thắng: 2

Tổng lượt chơi: 11

Upload ngày: 12-08-2022

Level: 5