Thế cờ Game Đáy Xã Hội - Không Gia Đình - Đồng Tiền Xương Máu #20

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ Game Đáy Xã Hội - Không Gia Đình - Đồng Tiền Xương Máu #20

Game Đáy Xã Hội, Không Gia Đình, Đồng Tiền Xương Máu

Cầm quân Đỏ thắng: 0

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 41

Upload ngày: 18-03-2023

Level: 5