5c907fa426ba6

5c907fa426ba6 [END]

 

Guestcm7279 vs 10210393504873383

19-03-2019 12:35:32 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này