5cca7d412d25f

5cca7d412d25f [END]

 

Guestcm9394 vs 10210393504873383

02-05-2019 12:16:49 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này