5ccfcb7eb1584

5ccfcb7eb1584 [END]

 

Guestcm7623 vs 10210393504873383

06-05-2019 12:51:58 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này