602a82f00e196

602a82f00e196 [END]

 

vs Computer

15-02-2021 21:19:28 >> CLOSE

Array

Các bàn thuộc thế cờ này